Yeni bir Güral: G+ Plus koleksiyon

??levsel, keyifle kullan?lan, zarafeti yans?tan, ya?am?n en güzel anlar?nda bize e?lik eden, hayat?m?za tasar?m ve renk katacak. ??k Güral G+ Plus koleksiyonu vitrinlerdeki yerini almaya haz?rlan?yor.

Güral G+ Plus

Güral G+ Plus

Kurulan en güzel sofralarda, özenli mutfaklarda, heyecanla haz?rlanan çeyizlerde, evlerin en güzel kö?elerinde, verilen ya da al?nan en ??k hediye seçenekleriyle y?llard?r birlikte oldu?umuz Güral Porselen; kendini yenilemeye, ürünlerine teknoloji ve tasar?m aç?s?ndan de?er katmaya devam ediyor. Ve böylece her zaman ba?kö?ede olmay? da hak ediyor. Firman?n ya?am alanlar?na stil katacak, üstün kalitesini yans?tt??? yeni markas? ise Güral G+Plus ad?n? ta??yor.

Güral G+ Plus

Güral G+ Plus

Dünyan?n dört bir yan?ndaki sofralarda yer alman?n s?rr?n?n, ça??n gereksinimlerine cevap vermekten geçti?i bilincinde olan firman?n yaratt??? yeni markadaki koleksiyonlar aras?nda sofra tak?mlar?, seramik tencereler, aksesuar ve dekorlar yer al?yor. Güral G+Plus, modernden klasi?e uzanan ürün gam? ile sofra kültürüne farkl? bak?? aç?lar? getirmeye haz?r. Siz de yenili?e haz?rsan?z, ürünleri görmenizi tavsiye ederiz.

Güral G+ Plus

Güral G+ Plus

Bi Yorum Bırakın