Yataş yatakta devrim yaptı!

Türkiye’nin ki?iye özel uyku konforu sa?layan ilk hava kanall? yata?? Body Balance sadece Yata?’ta! Bu yatakta sünger yok, yay yok!

Zero-Gravity-genel-gorsel-2-e1428646447247-1024x522

S?radan yataklarda…

Vücut a??rl??? dengeli biçimde da??lmaz. Buna ba?l? olarak yata??n vücuda uygulad??? bas?nç baz? noktalar da fazlala??r ve uykunun giderek daha sa?l?ks?z hale gelmesine sebep olur. Uygu s?ras?nda vücudun baz? bölgelerinde kar?ncalanma ve uyu?malar hissetmek, yeni güne bel ve s?rt a?r?lar?yla uyanmak, uyku s?ras?nda s?kça istem d??? dönmek sa?l?ks?z uykunun göstergesidir.

Yata? Body Balance ise…

Size özel uyku konforu sunarak her yeni güne sa?l?kl? bir ba?lang?ç yapman?z? sa?lar. Amerikal? GenaDyne’a ait, dünya da 9 y?ld?r medikal alanda kullan?lan ACT (air channel technology) destek sistemi vücut a??rl???, ?ekli ve ölçüsü fark etmeksizin, ki?inini vücut formuna göre hava kanallar? aras?nda dinamik bir hava ak??? sa?lar; içinde ki hava kanallar? sayesinde, siz uyurken a??rl???n?z? her noktada “e?it” olarak destekler ve sadece size özel, kusursuz bir uyku deneyimi sunar. Çok a??r ve çok hafif iki insan?n bile yan yana yatarken, yataktan iyi performans almalar?n? mümkün k?lan Body Balance, en ideal uyku ortam?n? ayn? anda üzerinde yatan iki ki?i içinde sa?lar.

Body Balance’in sa?lad??? faydalar, ?öyle ki;

  • Air Channel Technology ile üretilmi? birbirine ba?l? hava hücrelerinde bulunan hava, vücut a??rl???n?n artt??? bölgelerde yo?unla??r. Böylece yatak, ki?inin vücut a??rl???na ve yat?? pozisyonuna uyum sa?lar.
  • ?ki ki?ilik yata??n sa? ve sol taraflar?nda bulunan hava kanal? panellerinin birbirinden ba??ms? hareket edebilmesi sayesinde; yata?? payla?an e?lerin, vücut a??rl?klar? ve yat?? ?ekilleri ne kadar farkl? olursa olsun, birbirlerinin yata?a uygulad?klar? bas?nçtan etkilenmemelerini sa?lar.
  • Omurgay? her noktada her noktada e?it olarak destekledi?inden, vücuda uygulanan düzensiz bas?nc?n yol açt??? istem d??? dönmeleri, kas tutulmalar?n?, bel ve s?rt a?r?lar?n? azalt?r.
  • Vücuda uygulanan bas?nc?n azalmas?n? sa?lad???ndan, kan dola??m?n?n ve vücuttaki oksijen sirkülasyonunun düzenlenmesine yard?mc? olur.
  • Nanoteknoloji ile selüloz ipliklerinden üretilmi? Tencel Kuma? ve teknolojisiyle temiz ve do?al bir uyku düzeni sunar.

Bi Yorum Bırakın