Yatak için alışveriş

Nevresim tak?m?, yatak örtüsü ya da dekoratif yast?klar… Uzun y?llar y?pranmadan kullanabilece?iniz ve paran?z?n kar??l???n? alaca??n?z bir al??veri? için bilmeniz gerekenler…

Kaliteli dokuma nas?l anla??l?r?

Basitçe anlatacak olursak, bir metrekarelik alan içine dü?en ilmek say?s?d?r. Bu say? yatay (atk?) ve dikey (çözgü) ilmek say?s?na ba?l?d?r.  Baz? özel dokumalar da ise atk? say?s? çözgü say?s?na oranla daha fazla olabilir ki bu fazlal?k genellikle dokuma sonlar?na eklenir. Bu sebeble kaliteli iplik say?s? herzaman kaliteli dokuma anlam?na gelmez. Dokumac?lara göre bir santimetrekarelik alan içine dü?en maksimum limek say?s? 80-100 aras? de?i?ir.

Sat?n al?rken nelere dikkat etmeli?

Sat?nal?rken etiket üzerinde bakman?z gereken üç önemli nokta var. E?er “m?s?r
vendita_kirmizi_nevresim_takimi.pamu?undan üretildi”
 yaz?yorsa bu, dokuma sonnuna ekstra ilmek at?lm?? demektir. Ekstra ilmek kalite anlam?nda yanl?? anla??lsa da, “m?s?r pamu?u” dünyan?n en kaliteli pamuklar? aras?nda say?l?r. M?s?r pamu?u kadar olmasa da Amerika’da yeti?en “pima” pamuklar? da kaliteli ürünler aras?nda yer almaktad?r. Ancak sat?n al?rken etikette “yüzde 100 m?s?r pamu?u” yaz?s?n? okumal?s?n?z. Aksi taktirde küçük miktarda içeriyor olabilir.

Tercihlerinizi belirleyin

Tercihiniz dayan?kl?l?ktan yanaysa ilmek say?s?n?n 60 ile 80 aras?da de?i?en Percale
(poplin) kuma?lara
yönelebilirsiniz. Ayr?ca bu kuma? türü daha yo?un örgülü olan pamuk satene göre çok daha hafiftir. Ancak pamuk yumu?akl???na dokunmay? seviyorum diyorsan?z en az 80 ilmek dokumal? kuma?lar? seçebilirsiniz. Tercihiniz ipekten yanaysa minumum 120 ilmek yo?unlu?unda pamuk saten tak?mlar kullanabilirsiniz. Seçimlerinizi yaparken mevsimleride göz önünde bulundurmal?s?n?z. Yaz?n daha hafif olan 44 ile 57 ilmekl Ranforce ve Kreton gibi dokumalar kullan?labilir. Kuma??n a??rl??? ilmek yo?unlu?una göre de?i?ir.

Dip not: tüm bu ilmek say?lar? ve dokuma çe?itleri kar???kl?k yarat?yorsa o zaman uyurken rahat edebilece?iniz seçenekleri de?erlendirin. Sabah kakt???n?zda cildinizde k?zar?kl?k ya da uyku s?ras?nda fazla terleme gibi rahats?zl?klar?n?z varsa belkide yatak tekstillerinizi de?i?tirmeniz gerekti?ine i?arettir. Sat?n al?rken ilmek say?lar?n? akl?n?zda tutamayabilirsiniz ama desen ve renk uyumu kadar sizin için en sa?l?kl?s?n? seçmeye özen gösterin.

Bi Yorum Bırakın