Yargıcı Homeworks yeni bir yaşam biçimi

Yarg?c? Homeworks her sezon, konfeksiyondan aksesuara, dekorasyondan kozmeti?e kadar geni? koleksiyonlar?yla bir ya?am biçimi sunar.

Yarg?c?’n?n ilk dekorasyon ma?azas? Yarg?c? Homeworks Ni?anta??’nda aç?ld?.

Dekorasyon koleksiyonunu her sezon geni?leten Yarg?c?, Ni?anta??’nda açt??? ilk Yarg?c? Homeworks ma?azas? ile art?k tüm dekorasyon ürünlerini ve fazlas?n? tek bir çat? alt?nda topluyor.

?lkbahar-Yaz 2015 sezonunun lejyoner ruhunu ya?am alanlar?na da yans?tan Yarg?c? Homeworks, ça?da? ve özgür ruhlu mekanlar yaratman?z için geni? koleksiyonuyla farkl? çözümler sunuyor.

Yarg?c? Homevvorks

Her sezon hikayesinde anlat?lan Yarg?c? kad?n?n?n evi nas?l olurdu? Nas?l bir yerde ya?ard?, seyahatlerinde nas?l objeler sat?n al?rd? diye dü?ünülerek olu?turulan Yarg?c? Homeworks. Koleksiyonu, dünyan?n farkl? ülkelerinden, farkl? sanatç? ve tasar?mc?lar?n elinden ç?kma ev aksesuarlar? ve mobilyalarla mekanlara yarat?c? dokunu?lar kat?yor.

Her biri en iyi yap?ld??? ülkelerden seçilerek olu?turulan koleksiyonda;

dünyan?n en iyisi kabul edilen Japon seramiklerinden egzotik Bali ?emsiyelerine, Filipinler’den gelen sedef kaselerden, Tayland’?n geleneksel pirinç kovalar?na, el i?lemeli ‘Bleu Blanc’ porselenlerden d?? mekanlar?n?z için ideal bambu oturma gruplan ve ?ezlonglara kadar çok çe?itli ürünler bulabilirsiniz.

Yarg?c? Homevvorks

Yarg?c? Homevvorks

Do?al liflerden yap?lan has?r sepet grubu ??kl??? ve fonksiyonelli?inin yan? s?ra çevre dostu olu?uyla da dikkat çekiyor. Ayr?ca koleksiyonda geni? yer ayr?lan yast?k grubu, en sade mekanlara bile kolayl?kla renk ve stil kat?yor.

Ayd?nlatma koleksiyonunda ise el i?lemeli seramik abajurlar, ah?ap detaylarla zenginle?tirilmi? porselen lambalar ve do?al görünümleriyle mekanlar?n?za ferahl?k katacak bambu lambalar yer al?yor.

Yarg?c?n?n vazgeçilmezi indigo ise Yarg?c? Homeworks ile ya?am alanlar?n?za ta??n?yor. Farkl? tonlardaki el boyamas? hal?lar, etnik detaylar ve bambu mobilyalarla kombinlenerek bohem ve ??k alanlar yarat?l?yor.

Ev aksesuarlar?n?n yan? s?ra mobilyalar?yla da dikkat çeken Yarg?c? Homeworks’te bahçe ve teraslar?n?z için ah?ap banklar bulunuyor. Bambu oturma gruplar? ve puflar, kamp yataklar?, kanvas ?ezlonglar, dev seramik saks?lar da bulabilirsiniz.

Yarg?c? Homevvorks

Yarg?c? Homeworks

 

Mobilya grubu içerisinde ayr?ca, ah?ap kitapl?k ve masalar, dresuarlar, bambu ask?l?k ve raflar da yer al?yor. Ni?anta?? Homeworks ma?azas?n?n yan? s?ra ayr?ca Bodrum, Yal?kavak Palmarina’daki Yarg?c? ma?azas?n?n büyük bir bölümü de Homeworks’e ayr?larak yeniden tasarland?.

Bi Yorum Bırakın