Uyku keyfi’ni ikiye katlayın

Yatsan, visko malzemenin içine jel yerle?tirilerek; uyku s?ras?nda olu?an nemi h?zl?ca uzakla?t?rmak ve visko konforunu peki?tirmek üzere tasarlanan yeni “Aqua” ve “Marine” yata?? tüketicilere sunuyor.

?lk olarak NASA taraf?ndan geli?tirilen visko (haf?zal? sünger) benzersiz yap?s? sayesinde vücudun ?ekline ve a??rl???na göre form kazan?yor ve üzerindeki bas?nç kalkt?ktan sonra orijinal formuna geri dönü¬yor. Viskonun bu karakteristik özelli?i; kan dola??m?n? rahatlatmas? ve uyku süresince sa?a sola dönme ihtiyac?n? ortadan kald?r¬mas?. Uyku kalitesinin yükselmesi, güne daha dinç ve dinamik ba?lamak, boyun, bel, s?rt vb a?r?lar? minimuma indirmek ise kaç?¬n?lmaz bir kazanç. Visko malzemenin içine yerle?tirilen binlerce jel kapsül iklimlendirme i?levi de görüyor. Yata??n?z?n iklimlendirme rolü, vücut ?s?n?z? dengeliyor ve uykuya dal?? sürelerini minimuma indiriyor.

Uyku keyfi

Uyku keyfi

Jel özelli?i¬nin yan? s?ra ekstra geçirgen hava hücrele¬ri ile uyku süresince kazan?lan nemi h?zl?ca havaland?rarak uyku konforunu üst düzeye ta??yor ve böylelikle kesintisiz ve kaliteli uyku uyuman?z? sa?l?yor. Yatsan “Marine” yatak; üst k?sm?nda kullan?lan ‘Fresh Foam’ teknolojisi ve viskonun içine yerle?tirilen jel kapsüller sayesinde istenmeyen vücut neminin uzakla?t?r?lmas?na yard?mc? olur¬ken keyifli bir uyku ortam? sunuyor. Ayr?ca orta k?s?mda kullan?lan ekstra visko deste?i ile vücudun yata?a de?il, yata??n vücuda uyumunu sa?lan?yor. Alt destek olarak kul¬lan?lan FIR malzeme esneme kabiliyetinden dolay? yata??n  performans?n? ta??yor.

“Aqua” yatak ise; ‘Fresh Foam’ teknolojisinin sundu?u tüm avantajlara ek olarak yay teknolojisi ile birlikte visko keyfini ikiye katlamak isteyenler için e?siz bir ürün. ‘PocketSpring’ paket yay, yaylar?n birbirinden ba??ms?z olarak paketlenip diziliminden olu?uyor. Böylelikle yaylar birbirinden etkilenmedi?i gibi e?lerin uyku esnas?ndaki hareketlerinden de birbirlerinin etkilenmesi engelleniyor. 5 zone’lu (a??rl?k bölgeli) paket yay, vücudun anatomik yap?s?na ba?l? olarak gerekli olan deste?i sa?l?yor.

Bi Yorum Bırakın