Mobilya yerleşimi yaparken bir kaç iyi fikir

Dekorasyona ba?lamadan önce

Evinizin oturma odas?n? tasarlarken üzerinde dü?ünmeniz gereken en önemli nokta bu odan?n hangi amaçlara hizmet etti?i, en çok ne zaman kullan?ld???d?r. Çünkü odan?n hizmet etti?i i?levler mobilya seçim ve yerle?imini birebir etkileyecektir. Asl?nda yerle?imi yaparken mekan? kullanan ki?i say?s?ndan çok, bu kriter önem ta??r. Aile bireylerinin say?s?n?n artmas? direkt olarak daha büyük bir eve ihtiyaç oldu?u anlam?na gelmez; bu mobilya seçim ve yerle?iminin daha iyi yap?lmas? anlam?na gelir.

Mobilyalar?n yerle?imini yaparken

Koltuk ve sandalyeleri birbirine yak?n gruplamaya çal???rsan?z hem aile bireylerini, hem de konuklar?n?z? sohbete ve ileti?ime davet edebilirsiniz. Ancak çok s?k???k bir oturma plan? geçi? alanlar?n? k?s?tlayarak trafi?i engelleyebilir. ?ki mobilyan?n aras?ndaki mesafe 1.50-3 metre aras?nda olmal?d?r. Ayr?ca oturma alan? bir odak noktas?n?n etraf?nda planlanmal?d?r. Bu odak noktas? bir ?ömine olabilece?i gibi, bir televizyon da olabilir. Ayr?ca oturma odan?z küçükse, daha küçük boyutlarda mobilyalar edinerek daha fazla oturma alan? elde edebilirsiniz.

  1. Yerle?im yapaca??n?z mekan?n mutlaka bir plan?n? elinizde bulundurmaya özen gösterin.
  2. Mekan?n ölçüleri ve mobilya ölçülerini al?n.
  3. Dikkat çekmesini istedi?iniz mobilyan?n mekan?n odak noktas?nda olmas?na dikkat edin. Di?er ögeleri de bu mobilyaya uyacak?ekilde seçin ve yerle?imini ona göre yap?n.
  4. Orta sehpan?n tüm noktalardan eri?imin kolay olmas?na özen gösterin.
  5. Sirkülasyon yo?un oldu?u için, oturma alan?n?n iyi ayd?nlat?lmas? gerekir. Bu sebeple tavandan zemine do?ru inen bir ayd?nlatma daha sa?l?kl? olacakt?r.
  6. Yerle?imi yapmadan önce oturma alan?n?n bo? olarak görülmesi alan? daha iyi alg?lay?p planlaman?z? sa?layacakt?r.
  7. Yerle?ime öncelikle büyük mobilyalardan ba?lay?n ve büyük parçalardan küçüklere do?ru giden bir yerle?im seyri izleyin.
  8. Mobilyalar? düz de?il de hafif aç?l? yerle?tirmek, gözü gezdirece?i için odan?n daha büyük görünmesini sa?layacakt?r.
  9. Pencere ve kap? alanlar?n?, mobilyalarla kapatmak ?????n mekana girmesini engelleyece?inden, alan?n oldu?undan daha dar alg?lanmas?na sebep olacakt?r.
  10. Oturma odas?na ad?m att???n?zda görü? alan?n?z? engelleyen herhangi bir mobilya olmal?.Kitapl?k ya da TV üniteleri duvar alanlar?na paralel yerle?tirilemiyorsa; yani bunun için yeterli alan yoksa yerden yüksekli?i maksimum 1 metre olan modeller tercih etmeye özen göstermelisiniz. Böylece bir kanepenin arkas?nda konumland?r?lm?? ya da oda ay?r?c? olarak kullan?lan bir kitapl?k görü? alan?n?z? engellemez, mekan?n dar ve s?k?nt?l? alg?lanmas?n? önler

Bi Yorum Bırakın