Genç odasında bulunması gerekenler!

Art?k çocukluktan ç?k?p genç bir birey olan çocu?unuz, odas?n? kendisi tasarlamak isteyecek ve izinsiz odas?na girilmesinden ho?lanmayacakt?r.

Genç odas?nda bulunmas? gereken temel unsurlar?n ba??nda yatak, çal??ma alan? ve dolaplar gelir. Üzerine bilgisayar?n? yerle?tirdikten sonra, hala etraf?nda ka??tlar?n ve kitaplar?n saç?lmas?na yetecek büyüklükte bir masa ve geli?im süreci h?zl? bir ?ekilde devam eden bedenine uygun, ergonomik ve sa?lam bir sandalye ideal olacakt?r. Ço?u gencin da??n?k oldu?unu dü?ünürsek, masa alt?na bir çöp kutusu, dolap yan?na bir kirli sepeti koyman?zda fayda var. Bknz: Genç Odas? Modelleri

genc-odasi-calisma-masasi

Genç odas?, onlar?n ihtiyaç ve al??kanl?klar? do?rultusunda düzenlenmelidir. K?yafetler, makyaj malzemeleri, spor ayakkab?lar?, dergiler, cd’ler, kitaplar, son moda elektronik aletler olmazsa olmazlardand?r. Bu sebeple, bütün bu karma?an?n alt?ndan kalkabilecek, bol çekmeceli ve rafl? geni? bir dolap i?e yarayabilir.

genc-oadsi-dolabi

Genç odas? tasarlarken renklerin seçimi zihinsel performanslar?n?, akademik ba?ar?lar?n? ve konsantrasyon seviyelerini etkiler. Bu konuda yap?lan ara?t?rmalar do?rultusunda genç odas?ndaki do?u ???kland?rma ve do?ru renk seçimleri ilgiyi ve konsantrasyon yüksekli?ini beraberinde getirir.  S?cak sar?, ?eftali tonlar?, bej, aç?k ye?il tonlar? ve mavi sakin bir ortam yaratarak çal??ma alanlar?nda do?ru performanslar? sa?lamalar?na yard?mc? olacakt?r. Görsel monotonlu?u azaltmak içinse çal??ma masas?n?n arkas?ndaki di?er duvarlara canl? ve enerjik renk seçimleri yapabilirsiniz.  Do?ru ???kland?rma içinse, çal??ma masas?na bir masa lambas? ilave edilmelidir. Genel ???kland?rma için ise spotlardan yard?m alabilirsiniz.

genc-odasi-renkl

Daha Fazla Bilgisayar Masas? Modeli ?çin T?klay?n?z…

Bi Yorum Bırakın