Fırat damlama sulama boruları ve sistemleri

Tar?msal Sulama Sistemlerinde kullan?lan Damla sulama borular?, bitki geli?imi için gerekli olan suyun, boru sistemi arac?l??? ile ta??n?p yan boru (lateral) üzerine veya damlat?c? olarak adland?r?lan özel yap?daki araçlarla bitki kök bölgesine damlalar ?eklinde uygulanmas?d?r. Damlama sulama sistemleri kullan?m?n?n temel amac?; bitkinin kullanaca?? suyu, istenirse a??r? bir su iste?i yaratmadan bitkiye vermektir.

F?rat Damla Sulama Borusunun Avantajlar?

  • Damla Sulama Borular? içine belirli aral?klarla yerle?tirilen labirentler suyun istenilen miktarlarda bitki köküne verilmesini sa?lar.
  • Ayr?ca, bu yöntemle suda eritilebilen gübrelerin de su ile birlikte bitki köküne ula?t?r?lmas? sa?lan?r.  Böylece gübre tasarrufu da sa?lar.
  • Klasik sulama yöntemlerinin uyguland??? tar?mda, bitki suya ula?abilmek için daha fazla kök salar; fakat bu sistemde su direkt bitki köküne verildi?i için bitki fazla kök  salmaz ve gücün kök yerine ürüne gitmesi sa?lan?r.
  • Damla sulama sistemi havadaki rutubeti azaltt??? için mantar gibi rutubetli ortamda yayg?nla?an hastal?klar? önemli ölçüde engeller.
  • Yabanc? ot geli?imine imkân vermez.
  • Topra??n havalanmas?n? sa?lar.
  • Su kullanma rand?man?n? yükseltir. Klasik sulama yöntemlerine göre yüksek tasarruf sa?lar.
  • Sulama i?çili?ini en aza indirir.

F?rat Damla Sulama Borusu 16 ve 20 mm çaplarda, LDPE (AYPE-alçak yo?unluk polietilen) + LDPE (LAYPE-lineer alçak yo?unluk polietilen) + Siyah masterbatch (renklendirici) kar???m? ile üretilmektedir.

Çap (mm) Boru Tipi Et Kal?nl???
Ø 16 mm Delikli 0,9 mm veya 1,0 mm
Ø 16 mm Deliksiz (düz) 0,9 mm veya 1,0 mm
Ø 20 mm Delikli 1,1 mm
Ø 20 mm Deliksiz (düz) 1,1 mm veya 1,2 mm veya 1,35 mm

F?rat Damla Sulama Borular?, kangal (rulo) ?eklinde sar?m yap?larak belli metrajlarda üretilmektedir. 

Çap (mm) Kangal (mt)
Ø 16 mm 400 mt/kangal
Ø 20 mm 200 mt/kangal

F?rat damlama sulama borular?, TS ISO 9261 standard?na ve Zirai Kredilendirme Belgelerine sahiptir.

Damlama sulama sistemleri fiyatlar? ve damlama sulama borular? fiyatlar? konusunda daha fazla bilgiye F?rat damlama sulama fiyatlar? sayfas?ndan ya da F?rat Plastik bayilerinden ula?abilirsiniz.

Bi Yorum Bırakın