Profesyonel dekorasyon : Evinizi bir profesyonelin elinden ç?km?? gibi dekore etmek istiyorsan?z, basit dekorasyon kurallar?n? uygulaman?z yeterli.

Bu temel kurallarla ya?am alanlar?n?z? daha keyifli hale getirebilir, stilinizi yans?tabilirsiniz.

1. Fazla uyum amatör bir görünüm yaratabilir

Bir mobilya ma?azas?na gidip aksesuar?ndan hal?s?na i komple bir oda tak?m?n? kolayca seçip, evinize götürebilirsiniz. Ancak bu durum da eviniz bir “showroom”u and?rabilir, bir di?er deyi?le çok s?k?c? olabilir. As?l problem ald???n?z tak?m?n evinize göre üretilmi? olmamas?d?r, bir mobilyac?da ya da katalogda ho? görünen bir tak?m evinize ve evinizin boyutlar?na hiç uygun olmayabilir. Buna ek olarak bütün mobilya ve kuma?lar?n ayn? renk ya da desende olmas? dekorasyonu tek düze hale getirir. Gerçekten de perdenin yast?k k?l?flar?yla, yast?klar?n da foto?raf çerçeveleriyle uyumlu olmas? evinizi s?radan bir hale getirir.

Profesyonel dekorasyon

Profesyonel dekorasyon

Profesyonel kar???m için: 

 • Renklerin mutlaka birbirine uyumlu olmas? gerekmez ama iyi bir ?ekilde harmanlanmalar? gerekir. Profesyonel bir dekorasyon için ayn? rengin farkl? tonlar?n? kullanmay? deneyin. Ayn? ?ekilde iki koyu, z?t rengi kullanabilirsiniz. ??k bir görünüm için tüm oday? beyaz ve gri gibi naturel ton çe?itleriyle dekore edebilirsiniz.
 • Yeni bir mobilya almak istemiyorsan?z bir e?yan?z? odak objesi olarak seçin ve dikkat çekici bir renge boyay?n.
 • ?lgi çekici bir düzenleme için antika ya da vintage parçalar? mevcut mobilyalar?n?zla kar??t?ra bilirsiniz.
 • S?k?c? bir görünümü engellemek için farkl? doku ve desenleri düzenlemenize ekleyebilirsiniz.

2. Acele etmeyin

Evinizi mükemmelle?tirmeyi de?il, kendi stilinizi yans?tmay?, size uygun ambiyans? yaratmay? hedefleyin. Bir ev zamanla olmas? gerekti?i
Profesyonel dekorasyongörünümü alacakt?r. Bir oday? iki günde ya da koca bir evi birkaç haftada yenileyebilirsiniz. Ancak bir evi yava? yava? istedi?iniz görünüme kavu?turmak ve bu sürece dahil olmak çok daha keyifli olacakt?r.

3. Önemli olan nicelik de?il, niteliktir

“Amatör dekoratörlerin” en fazla yapt??? hatalardan biri düzenlemeyi bir sürü küçük e?ya ile doldurmakt?r. Ne kadar az, o kadar çok kural? dekorasyonda fazlas?yla geçerlidir. Odak olu?turan tek bir e?ya, düzenlemeyi da??n?k gösteren birçok minik e?yadan daha iyi sonuç verecektir.

Profesyonel aksesuar seçimi için:

 • E?er koleksiyonlar?n?z ya da aksesuarlar?n?z dekorasyonun bir parças? olmaktan çok da??n?kl?k yarat?yorsa bu tip parçalar? bir rafta ya da dolapta grupland?rmaya çal???n. Koleksiyonunuzu dekoratif bir düzenleme ile sergilemek de iyi bir çözüm olacakt?r. Tüm düzenleme çal??malar?n?za ra?men minik e?yalar?n?z?n hala fazla oldu?unu dü?ünüyorsan?z eleme yapabilirsiniz.
 • Karanl?k ve küçük bir alan? m? dekore ediyorsunuz? Cam ve aynal? objeler ????? yans?t?r; odan?n daha ayd?nl?k, daha ferah görünmesini sa?lar.
 • S?radan aksesuarlardan uzak durun, kendi stilinize uygun aksesuarlar? seçin. E?er odan?z için bir aksesuar seçecekseniz, odadaki tek aksesuar olacakm?? gibi davran?n ve sizin için bir anlam ifade edip etmedi?in sorgulay?n. Sizin için anlam ta??m?yorsa kullanmay?n.
 • Odalar?n?z? tamamen aile e?yalar? ile doldurmay?n. Örne?in her odada birkaç aile foto?raf? kullan?n, geri kalan?n? albümlere yerle?tirin.

4. Ak??? kesmeyin

O daya göre büyük mobilyalar kullanmak s?kl?kla yap?lan hatalardan biridir. Bu tarz büyük mobilyalar?n kullan?m? yata??n?za ula?man?z? zorla?t?rabilir ya da salonunuzu engelli ko?uya dönü?türebilir. E?er düzenlemenizde fazla girinti-ç?k?nt? oldu?unu dü?ünüyorsan?z e?yalar?n?z? yeniden düzenlemeli, mobilyalar?n?z?n yerini de?i?tirmelisiniz.

Profesyonel bir mobilya düzeni için:

 • Her odan?n bir odak noktas? olmal?. Öncelikle bu karar? verdikten sonra odan?z?n geri kalan?n? odak noktas?n? tamamlayacak ?ekilde dekore edin. Unutmay?n medya odas? gibi özel bir oda düzenlemiyorsan?z televizyonun hiçbir zaman odak noktas? olmas?na izin vermeyin.
 • Mobilyalar?n kullan?ld?klar? odan?n boyut ve oran?na uygun olmas?na dikkat edin. Çok fazla küçük e?yan?n kullan?m? odan?n s?k???k ve rahats?z bir görünümü olmas?na yol açar. Benzer ?ekilde a??r? büyük mobilyalar da bu etkiyi yarat?r.
 • Mobilyalar?n?z? düzenlerken bir ya da iki e?yay? temel al?n, di?er tüm e?yalar? bunlar? tamamlayan opsiyonel aksesuarlarm?? gibi dü?ünün. Ekleyece?iniz her yeni mobilya ba?ta seçti?iniz iki e?yay? tamamlamal? ya da vurgulamal?.

  Profesyonel dekorasyon

  Profesyonel dekorasyon

5. Kal?plar içine s?k??may?n

Bir odan?z yemek odas?na benziyor diye o oday? bu amaçla kullanmak zorunda de?ilsiniz. E?er yemek odas?na ihtiyac?n?z yoksa bu oday? bir çal??ma odas?na ya da hobi odas?na dönü?türebilirsiniz. Unutmay?n güzel bir ev müzeye benzememeli, aksine sizi ve sizin ya?am stilinizi yans?tmal?. En son ne zaman kulland???n?z? hat?rlam?yorsunuz o oday? elden geçirmenin zaman? gelmi? demektir.

Profesyonel bir dönü?üm için:

 • Odan?z? ihtiyac?n?za göre dekore edin. Örne?in odan?zda seramik çal??malar? ya da resim yapacaks?n?z hal? kullanmak gereksiz olur. Düzenleme ve malzemeleri oday? kullanma amac?n?za uygun olmal?.
 • Ba?kalar?nda gördü?ünüzü de?il, kendi i?inize yarayacak düzenlemeyi yap?n. Her hobi odas?nda büyük bir masa olmas? gerekmez. Bu odada daha çok kitap ve dergi kar??t?r?yor ya da örgü örüyorsan?z odaya birkaç tane rahat koltuk yerle?tirmek daha çok i?inize yarayacakt?r.
 • Elinize çekiç almaktan ya da baz? “kendin yap” i?leri yapmaktan korkmay?n. Yemek odas? giri?ine Frans?z stili kap?lar yerle?tirerek bu alan? bir kitapl??a dönü?türebilirsiniz. Benzer ?ekilde oturma ve yemek odan?z aras?ndaki duvar? kald?rarak harika bir oyun odas? olu?turabilirsiniz. Tabii yanl??l?kla ta??y?c? duvar? y?kmamak için bu konuda profesyonel destek almay? unutmay?n.

1 Yorum

 • dekorolog
  Ağustos 3, 2013 12:01 pm

  genelde kahve tonları olur bizim evler. 🙂 En kolayına kaçmak gibi geliyor bu bana. Evlerde renkleri kullanmaya çakinmesin kimse. Özgün ve kendi tarzımızı yansıtan bir ev için biraz cesur olmakta fayda var.

Bi Yorum Bırakın