En temel dekorasyon fikirleri, ilkeleri

?yi dekore edilmi? (düzenlenmi?) bir ev ortam? aile bireylerine; rahat çal??ma, dinlenme ve tüm ihtiyaçlar?n? kar??lama olana??n? sa?lar. Düzenli bir ev; aile bireylerinin birlikle bo?ça vakit geçirmeleri için gerekli oldu?u kadar, akraba, arkada? ve kom?uluk ili?kilerinin geli?tirilmesinde de etkili bir faktördür.

Dekorasyonda Oranlar,

dekorasyonda-oranlar

Tamamen ölçeklendirme ile ilgili. Mobilyalar ve objeler hem birbirleri ile hem de içinde bulunduklar? oda ile orant?l? seçilmeli. Küçük bir oday? büyük aksesuarlar ve geni? iskemleler ile doldurmak istemezsiniz ya da ince küçük kartonpiyerleri geni?, yüksek tavanl? bir odada kullanmak. Ayr?ca büyük ve koyu desenli dö?emelik kuma?lar? büyük mobilyalara saklamay? da unutmamal?s?n?z. Sadelik, az?n çok oldu?u anlam?na gelir. Karga?ay?, kalabal??? minimum düzeyde tutun. Masa ya da sehpa üzerinde i?levi de olan birkaç obje güzel görünür ama çok fazla oldu?unda rahats?z edicidir.

Dekorasyonda Elveri?lilik,

elverisli-dekorasyon

Objeleri uygunlu?una, i?levselli?ine, elveri?lili?ine göre de?erlendirmektir. E?er bir kanepenin dö?emesini de?i?tirecekseniz, bunun için yeterince güçlü, y?pranmaya müsait olmayan bir kuma? seçmelisiniz. Zarif perdelere uygun narin ve hassas kuma?lar de?il. Elveri?lilik ayn? zamanda biçimsel ve tarihi içeri?e de uygulanabilinir. Victorya dönemi stili bir salona modern krom bir sehpa ve ayna koymak uygun olacakt?r. Yak??acakt?r mesela.

Dekorasyonda Sadelik,

sade-dekorasyon

Az?n çok oldu?u anlam?na gelir. Karga?ay?, kalabal??? minimum düzeyde tutun. Masa ya da sehpa üzerinde i?levi de olan birkaç obje güzel görünür ama çok fazla oldu?unda rahats?z edicidir.

Dekorasyonda Aksesuarlar

mobilya-aksesuar

Ev dekorasyonunun vazgeçilmez tamamlay?c?lar? olan aksesuarlar, her zaman gözde unsurlar olarak önemlerini koruyorlar. Önemli olan, onlar? belli bir amaca yönelik olarak do?ru ve i?levsel kullanmak. Bunun yan? s?ra evde var olan ve art?k kullanmad???m?z çe?itli objeleri, tarzlar?n? de?i?tirerek, boya ile ve farkl? amaçlara yönelik olarak kullan?labilir. Böylece yeni ve farkl? aksesuarlar yaratabilirsiniz. Bo? kalan kö?eleri, tercihen içinde canl? bitkilerin oldu?u bir saks?yla, çe?itli boyutlardaki çerçevelerle ya da tarz?n?za uygun bir sandalye ile doldurabilirsiniz. Bu durumda seçece?iniz aksesuarlar?n ebatlar?n?n mekânla uyumlu olmas?na dikkat edin.

Bi Yorum Bırakın