Duvarda lambri modası; ahşap duvar kaplamalar

Eskinin ah?ap duvar kaplamalar? son y?llarda farkl? dekorasyon stilleriyle yeniden kar??m?zda.

Ah?ap ya da beyaz lambrileri nas?l uygulamal? ve hangi stillerde kullanmal?, diyorsan?z fikir veren önerilerimize bakman?zda fayda var.

I???a dikkatah?ap duvar kaplamalar

Ah?ap duvar panelleri, zeminden tavana yekpare uygularken lambri yüzeyinin ne kadar ???k ald???n? do?ru belirlemelisiniz. E?er yeterince ???k almayan bir mekanda uygulayacaksan?z yapay ???k kaynaklar?n?n kullan?ma önem vermelisiniz,

??levsellik kazand?r?n

Lambrinizi duvardaki ni? içine de geçiriyorsan?z bu bölümü rafl? bir kitapl?k ünitesine dönü?türerek mekanda bütünlük yaratabilirsiniz.

Mi? gibi

Evin duvarlar?na komple lambri geçmek çok estetik ama maliyeti yüksek ve biraz zahmetli bir uygulama. Bunun yerine ayn? görünümü veren strafor profiller yap??t?rmak da bir seçenek. E?er duvardan duvara ah?ap kaplama istiyorsan?z lata görünümlü duvar ka??tlar? da oldukça dekoratif ve do?al bir hava yarat?yor, akl?n?zda bulunsun.

Uzman?na sorduk: Neden beyaz lambri kaplama?

Ah?ap lambri kaplamalar duvarlar? so?uk ve tekdüze görüntüden kurtarmak ve daha s?cak mekanlar olu?turmak için tercih ediliyor. Masif ah?aba alternatif beyaz lambri ya?am alanlar?nda daha estetik, çekici ve samimi bir görüntü yaratan do?al bir malzeme. Yal?t?m vazifesi de gören duvar kaplamas? di?er duvar kaplamalar?na göre çok daha sa?l?kl?d?r. Ah?ap, nem al?p veren bir malzeme oldu?undan, oda içindeki nem dengesini de koruman?za yard?m eder.

Günümüzde piyasada masif, MDF, poliüretan gibi a
ah?ap duvar kaplamalarlternatifleri bulunuyor. Tümü görsel olarak ayn? etkiyi verse de farkl? bütçelere sahip. Lambri akustik de?eri yüksek bir malzeme oldu?undan bu özellik gerektiren odalarda kullan?lmal?. Renk, desen, ölçü ve form özelliklerinden dolay? görsel olarak insan ruhunu etkiler. Ayr?ca beyaz lambri do?al ????? maksimum yans?tarak odalarda ayd?nl?k bir hava yarat?r.

Do?ru stiller neler? Beyaz lambri duvar kaplamas? re gency, gregoryen, barok ve victorian gibi klasik ve ne- aklasik stillerle özde?le?mi? bir uygulama.

Nas?l uygulamal?? iç mekan duvarlar?n?n pürüzsüz ve kuru olmas? gerekiyor. Profil levha ya da haz?r panelleri özel yap??t?r?c?larla duvara kolayca monte edebiliyorsunuz. E?er mekan zemininde problem varsa o zaman ah?ap latalar yard?m? ve çivileme yöntemi ile montaj yapman?z gerekiyor. Panellerin zaman içinde kolayca deforme olmamas? için duvar?n ?s? ve nem izolasyonu da çok önemli.

Dekorasyona dahil edin

Klasik göbekli duvar panelleri, boydan boya bembeyaz bir duvar çok mu tekdüze geliyor. Öyleyse panel biti?lerine ayn? geni?likte ah?ap raflar asarak duvarda dekoratif oyunlar olu?turabilirsiniz.

ah?ap duvar kaplamalar

Sahil evi havas?nda

Yatak odas?nda ayd?nl?k ve huzur veren sahil evi dekorasyonu için ah?ap latalarla kaplad???n?z tavan ve duvarlar? beyaza boyayabilirsiniz, Zeminde ise yine aç?k tonlarda akça a?aç ya da aç?k me?e bir parke uygulay?n,

ah?ap duvar kaplamalar

Bi Yorum Bırakın