Dremel ile ahşap oyma çalışması

Ah?ap oyma çal??mas? : Geleneksel ah?ap oymada kullan?lan oyma kalemleri (iskarpela) yerine, Dremel ile çal??malar yapabilirsiniz.

dremel ile ahsap oyma

Bu yaz?n?n foto?raflar?ndaki çal??malar, tamamen Dremel el motorlar? ve Dremel uçlar kullan?larak gerçekle?tirildi. Bu çal??malarda Dremel 300 el m o to ru kullan?ld?. Detay çal??malar için Dremel Gravür Kesicileri 105, 106, 107, 108, 110,111 ve 113 numaralar? uçlar harikad?r.

Hat yaz?lar?n?n d?? hatlar?n? belirlemek için ben genellikle dremelin 110 numaral? ucunu kullan?yorum. Keskin kenarl? bir uç olan 110 ile, çizgi takip etmek ve keskin kenarlar elde etmek çok kolay. Ayr?ca oldukça detayl? çal??malar yap?labiliyor.

Daha büyük alanlarda çal??mak, yaz? d???nda kalan alanlar? derinle?tirmek için daha kal?n uçlar? da deneyebilirsiniz. Buna uygun uçlar ise Dremel Yüksek

H?zl? Kesiciler grubunda. 114, 115, 117, 118, 125, 134, 144, 192 ve 196 numaral? uçlar.

Yüzeyi istedi?iniz derinli?e getirdikten sonra, yine 110 numaral? uç kullanarak küçük darbelerle zemine kumlama yaparak çal??malar?n?z?n zemininin göze daha ho? görünmesini sa?layabilirsiniz. Kumlama yerine diagonal çizgiler çekmek gibi yöntemler de uygulayabilirsiniz.

Yüzeydeki tüysü minik çapaklar?n giderilmesi için Dremel f?rça uçlar? kullanabilirsiniz. Bu alanda benim en sevdi?im uçlar 403 ve 404 numaral? uçlar. Ayr?ca uygunyüzeyle rde Dremel’in üretti?i minik ta?lama disklerini de kullana bilirsiniz. Ta?lama diski 502 ve 504 kodlar?yla sat?n al?nabilir.

Bu yaz?da bahsedilen uçlarla, harika ah?ap oyma çal??malar yapabilirsiniz. Hobilerinizin tutkuya dönü?mesi dile?iyle, keyifli çal??malar.

 

Bi Yorum Bırakın