Dekorasyonda renklerin uyumu hakkında

Renklerin insan sa?l??? üzerinde çe?itli olumlu ve olumsuz etkilere vard?r.Dekorasyon yaparken bunlara dikkat etmeliyiz.

Renkler kullan?ld?klar? mekan? gerek estetik, gerekse anlamsal olarak de?i?tirirler. Bu nedenle renkler mekanlarda ya?ayan insanlar?n psikolojisini de etkiler. Her rengin kendine has bir enerjisi vard?r. Hatta renklerin insan sa?l??? üzerinde çe?itli olumlu ve olumsuz etkilere sahip oldu?u bile uzmanlarca ara?t?rma konusu olmu?tur.

Renkler ki?ili?inizi yans?t?r

Renkler o derece anlam ifade ederler ki genellikle bir ki?inin hangi rengi sevdi?ine bakarak onunla ilgili belirli bir ki?ilik tahmini yapabiliriz. Buna benzer olarak mekanlar?n da ki?ili?ine, mimari yap?s?na, kullan?m?na, içinde gerçekle?tirilecek aktivitelere, ald??? ???k miktar?na göre onlar? renklendirmeliyiz.

 1. Odan?n rengini seçerken mekandaki en büyük ebatl? parçay? baz al?n. Bu büyük bir hal? olabilir ya da sizin için önem ta??yan bir tablo.
 2. Yatak odas?nda aç?k renklerin huzur verici oldu?u do?ru ama bej ya da krem rengi bir oda fazla monoton. Bunu canl? tonda yatak örtüleri, yast?klar ve desenli tüllerle k?rabilirsiniz.
 3. Dekorasyonun ahenk yakalamas? için geni? dü?ünün. Ana renginizi di?er tonlardan her birini farkl? yerde öne ç?kartarak çe?itlendirebilirsiniz.
 4. Özel bir renk uygulamas? yaparken kar???m?n yüzde oranlar?n? yaz?l? olarak al?rsan?z gelecek sefer ayn? rengi tutturman?z kolayla??r. Aksi halde hiçbir zaman ayn?s? olmaz.
 5. Ah?ap renklerini baz alarak hareket etmeyin. Me?e küfü portakal rengine çok yak?nd?r, monoton durur. Maun ise mekan? karanl?k gösterir.
 6. Boya seçiminde kartelay? duvara birbirinden en az 90 cm uzakl?kta yap??t?r?n. Bakt???n?zda renkleri kar??t?rmadan net bir seçim yapabilmenizi sa?lar.
 7. Her yerde sevdi?iniz rengi görme saplant?n?z varsa bunu ana renginiz yap?n ve di?er tonlar? destekleyin. Sar? hayran?ysan?z gri duvar ve krem dö?emeyle vurgulayabilirsiniz.
 8. Profesyonelce dekore edilmi? bir odada rengin pek çok tonu birarada olabilir.

Boya kartelde görüldü?ü gibi olmaz

 1. Boya renkleri, kartele da göründü?ü renkte ç?kmaz. Küçük alanda farkl?, geni? duvarda ise daha farkl? duracakt?r. Bu yüzden boya seçerken bir duvarda deneme yap?n.
 2. Kartela da rengin en sonuna bak?n. Bu, rengin en doymu? tonudur. Böylece ana renk ve alt tonlara daha kolay karar verebilirsiniz.
 3. Kartela da do?ru rengi bulduysan?z, duvarda bir alt ya da bir üst tonuna gidin. Bu ?ekilde pastel renkleri kombine etmek çok daha kolay olur.
 4. Renk kartelas?na do?al ???kta bakam?yorsan?z tonlar? en az bozan parlak halojen ???kta bak?n.
 5. Herkesin be?endi?i rengi bulmak sizi yan?lt?r. Kimi sonbahar, kimi ilkbahar renklerini seviyorsa ortak bir rengi baz al?n.
 6. Oday? do?al renklerde dekore ediyorsan?z, koyu ve aç?k ton kombinini çizgili olarak uygulayarak tüm dikkati bu alana toplayabilirsiniz.

Tarz?n?za kimlik kazand?r?n

 1. S?rad??? renkler cesaret ister. Ancak tasar?m?n ana kurallar?ndan biri renk kombinleriyle hareket kazand?rmakt?r. Kavun sar?s? ve marine mavisi mekana farkl? kimlik kazand?r?r.
 2. Kanepenin kendi yast?klar?na rengi canland?racak desen ve tonda farkl? yast?klar da eklemeyi ihmal etmeyin.
 3. Hal?, perde, kanepe, hatta yast?klarda bile düz renk tercih ediliyor ama de?i?ik dokulu kuma? ve aksesuarlar ya?am alanlar?n? ??k gösterir.
 4. Ço?u zaman bir renge odaklan?r di?erlerini unutabiliriz. Ancak bazen kontrast renkleri yan yana kullanmak s?rad??? bir ???lt? ekleyebilir.
 5. Güne? ????? tekstilleri ve duvar renklerini soldurabilir. Arada bir ayn? renkte bir ceket, havlu ya da kuma? parças?n? üzerine tutun. Fark? hemen alg?layacaks?n?z.
 6. Güzel bir manzaran?z varsa perdeyi duvarlarla ayn? renk seçin. Ancak manzaran?z yoksa kontrast renklerde ve desenli seçerek dikkati sadece perdelere çekebilirsiniz.

Bi Yorum Bırakın