Dar alanlara İşlevsel bölmeler

E?er evinizde yer s?k?nt?s? varsa, mekanlar? i?levsel bir ?ekilde bölerek kullana bilirsiniz.

??levsel bölmeler : Dar alanlarda farkl? fonksiyonlar için yer kazanman?n en pratik yolu ise, i?levsel ve kolayca adapte edilebilen bölücülerden yararlanmak. Bu bir aç?k raf sistemi, katlan?r bir paravan, hatta fonksiyonel bir puf bile olabilir.

Tekerlekler üzerinde

??levsel bölmelerSalonu dinlenme, yeme ve çal??ma gibi üç farkl? ?ekilde kullan?yorsan?z, tekerlekli bölücüler sayesinde bir ta?la iki ku? vurabilirsiniz. Misafir geldi?inde çal??ma bölümüne, yemek yerken dinlenme alan?na çekece?iniz tekerlekli üniteler ayn? zamanda kitapl?k olarak kullan?ld???ndan depolama ihtiyac?n?z? da gidermi? oluyor.

Hem otur, hem böl

Kimi zaman puf ya da kanepeler mekanlarda bölücü i?levi görebilir. Böylece hem oturma, hem de paravan özelli?ini tek ünitede birle?tirmi? olursunuz, Üstelik bu tarz bir çözüm mekan? görsel aç?dan kesmeyece?inden fazla da daraltmaz,

Yatak odas?n? da bölümlendirin

Yatak odas?nda giyinme, makyaj, depolama alanlar?n? bölmek için yüksek bir yatak ba?? ya da yüksek konsollar i?e yarayabilir, Yatak ba??n?z? kuma? kaplayabilir ya da arka k?sm?n? depolama olarak de?erlendirece?iniz yüksekçe bir konsol veya raf sistemi yapt?rtabilirsiniz.??levsel bölmeler

Bi Yorum Bırakın