Çocuk odasında düzeni sağlamanın yolları

Çocuk odas?nda düzen ebeveynlerin en zorland??? konulardan biridir.

??te size bu gerginli?i önleyebilecek bir kaç fikir.

cocuk-odasi-duzeni-1

Çocu?una sürekli odas?n? toplamas?n? söyleyen ebeveynler ile çocuklar? aras?nda bu konu ço?unlukla gerginlik yarat?r.

cocuk-odasi-duzeni-2

Kitaplar için çocu?un boyuna uygun bir kitapl?k odan?n olmazsa olmazlar?ndand?r. Çocu?un boya yapmas?, resim çizmesi, çe?itli faaliyetlerde bulunmas?için uygun bir masa ayarlanmas? iyi olur. Masaya kalemlerin, boyalar?n kolayca toplanabilece?i kalemlikler yerle?tirebilirsiniz. Kalemkutular?na kalemleri koymak zaman ald??? için çocuklar genelde s?k?l?p bu i?i yar?da b?rakabilirler. Renkli kalemliklerle bu konuya çözüm getirebilirsiniz.

cocuk-odasi-duzeni-3

Daha küçük çocuklar kitaplar? görerek tan?d?klar? için onlara resimdeki gibi bir kitapl?k daha uygun olacakt?r. Okuman?n önemini vurgulamak için çocu?a okuma kö?eleri haz?rlayabilirsiniz.

cocuk-odasi-duzeni-4

Çocu?un ya??na uygun olarak oyuncaklar? beraber toplayabilir ya da çocu?unuza tek ba??na toplatabilirsiniz. Ancak zevkle oynanan oyunlardan sonra oyuncak toplamak eziyet haline dönü?memelidir. Bunun için büyük torbalardan veya plastik çantalardan faydalanabilirsiniz.

cocuk-odasi-duzeni-5

Renkli kovalar ve kutular özellikle lego gibi küçük parçal? oyuncaklar için daha uygun olabilir.

cocuk-odasi-duzeni-6

Kutular? resim veya yaz? ile çocu?un anlayaca?? ?ekilde kategorilere ay?rabilirsiniz. Örne?in: Legolar, oyuncak arabalar, bebekler vs.

cocuk-odasi-duzeni-7

Çe?itli sepetler,kovalar ve küçük bavullardan olu?an bir kar???m yapabilirsiniz. Hem dekoratif, hem de fonksiyonel dolaplar haz?rlayabilirsiniz.

cocuk-odasi-duzeni-8

Daha çok kullan?lan oyuncaklar? alt raflara, daha az kullan?lan ya da mevsime uygun olmayan k?yafetleri de kutulayarak üst raflara yerle?tirebilirsiniz.

cocuk-odasi-duzeni-9

K?yafet seçmede onlara kolayl?k sa?lamak ve giyinme i?ini biraz daha çabukla?t?rmak için k?yafetleri bir kemere asarak odan?n uygun bir yerine yerle?tirebilirsiniz.

Bi Yorum Bırakın