Çocuğunuz için çalışma masası önemi!

Çal??ma masas? önemi : Çal??ma masalar? insanlar?n karakterlerini ve gelecekteki ba?ar?lar?n? bile etkilerken okullar?n ba?lad??? bugünlerde sizde çocu?unuzun masas?na bir el atmaya ne dersiniz?

Çocu?unuzun okuldaki durumunu, gelecekteki ba?ar?s?n? ve karakterini çal??ma masas?na gösterdi?i özenden anlayabilirsiniz. Bu konuda onu geli?tirmek ve do?ruyu göstermek ise tabiî ki sizin elinizde.

calisma-masasi-onemi

Bir çal??ma masas?n?n olmazsa olmazlar? ve düzeni hakk?nda küçük ipuçlar?:

  • Çal??ma masas?n?n odadaki yeri do?ru seçilmelidir. En rahat çal???labilecek aç?ya göre düzenlenmelidir. I??k alabilecek bir yerde ve pencerenin yak?nlar?nda olmas? daha verimli bir çal??ma için yeterlidir.
  • Çal??ma masas?n?n üzeri çok da??n?k ve kalabal?k olmamal?, dikkat da??tacak objelere yer verilmemelidir.
  • Çocu?unuzun motivasyonunu artt?raca??na inand???n?z renkleri kullanman?z onun için faydal? olacakt?r.
  • Düzeni kusursuz sa?lamak için dosyal?k ve düzenleme araç gereçlerinden faydalanabilirsiniz. Masan?n hemen üzerine olu?turaca??n?z raf ve onun üzerine koyabilece?iniz küçük kutular elinin alt?ndaki da??n?kl??? süratli bir ?ekilde toparlamas?na yard?mc? olacakt?r.
  • Masa lambas? bir çal??ma masas?nda mutlaka olmal?d?r. Hem daha s?cak bir çal??ma ortam? yaratmak için hem de ak?am saatlerinde daha verimli çal??abilmek ad?na önemli bir detayd?r.
  • ?lham alabilece?i, yarat?c?l???n? artt?rabilecek foto?raflar ya da sevdi?i bir yazar?n sözünü veya onu motive edecek bir deyimi sürekli görebilece?i bir yere koyman?z zor anlar?nda ona destek olabilecek ufak bir nüanst?r.
  • E?er alan?n?z müsait ise bilgisayar?n? çal??ma masas?ndan ayr? bir yere koyman?z onun çal??ma alan?n?n geni?lemesine ve çal???rken dikkatinin bilgisayara kaymas?na engel olabilir.

Mahmure

Bi Yorum Bırakın