Buz dolabı alırken dikkat etmenizde fayda var

Onlar hem geni? hem de çok kap?l?…

Buz dolab? al?rken : ?ki, üç hatta dört kap?l? buzdolaplar? birçok fonksiyonu bir arada sunuyor. Gelin onlar? daha yak?ndan inceleyelim.

BUNLARI B?L?N!

 1. Yiyeceklerin üzerindeki koruyucular?n kal?nl??? artt?kça, buzdolab? içindekileri serin tutmak için daha çok çal??acakt?r. Buzdolab?na koymadan önce g?dalarda ki ekstra paketleri ç?kar?n. Bo?luk kadar enerji tasarruf edece?inden ince plastik tümleri kullan?n.
 2. Derin dondurucudan ç?karaca??n?z donmu? bir malzemeyi bir gün önceden alarak buzdolab?n?za koyun ve orada çözülmeye b?rak?n. Dolaba so?ukluk verece?i için buzdolab?n?z?n daha az enerji harcamas?n? sa?lam?? olursunuz.
 3. Derin dondurucudaki buz kal?nl???n?n 5 mm ‘ yi geçmemesine dikkat edin,
 4. Buzdolab?n?n kapa??n? mümkün oldu?u kadar az aç?n veya uzun süre aç?k tutmay?n. Buzdolab?n?n dondurucu ve gövde kap?s?n?n aç ?l?p kapanmas? esnas?nda önemli ölçüde so?uk hava kay?plar? olur. Bu yüzden kap?lar? mümkün oldu?u kadar az aç?k tutmaya özen gösterin.
 5. Buzdolab?na s?cak malzeme koymay?n. Aksi halde üniteniz ?s?y? uzakla?t?rmak için daha uzun süre çal??arak enerjiyi fazla tüketecektir.
 6. S?v? yiyeceklerin üzerini kapat?n. Aksi ha lde dolab?n içindeki nem oran?n? art?rarak kompresörün daha fazla çal??mas?na neden olur.
 7. So?uk su tüketiminiz çok ise su p?narl? modelleri, buz tüketiminiz fazla ise otom atik buz makinal? modelleri tercih edebilirsiniz.
Buz dolab? al?rken

Buz dolab? al?rken

KISA KISA ÖZELL?KLER…

 1. Kapasite: Buzdolab?n?n büyüklü?ü dondurucudan daha büyük olmal?. Ancak bu sizin kullan?m?n?za da ba?l?, dondurucuyu çok kullan?yorsan?z büyük donduruculu bir dolap alabilirsiniz.
 2. Enerji s?n?f?: Buzdolab?n?z?n enerji s?n?f?n?n en az A+ o lmaas?na dikkat edin . Hatta üst s?n?flar? tercih etmeniz al?rken pahal? olmas?na ra?men kullan?rken az enerji harcayaca??ndan uzun vadede karl? bir al??veri? yapm?? olursunuz.
 3. H?zl? dondurma: Kolay bozulabilecek ürünleri hem en dondurarak size kolayl?k sa?layacakt?r.
 4. Cool zone: Bu bölmede yiyeceklerinizin özelli?ine göre istedi?iniz ayar? seçerek onlar?n bozulmas?n? önleyebilirsiniz.
 5. H?zl? so?utma: Buzdolab?n?z?n bu özelli?i varsa h?zl? so?utman?z gereken tatl? veya içecekleri rahatl?kla so?utabilirsiniz.
 6. Twin cooling: Birbirinden ba??ms?z çift fan buzdolab?n?n her raf?nda ihtiyaç duyulan ko?ullar? sa?lar. Dondurucunun havas? kuru, buzdolab?n?n havas? nemli kal?r böylece g?dalar en iyi ko?ullar?n? korur.
 7. Tatil modu: So?utucu uzun süre kullan?lmayaca?? zaman , ?çerideki ?s?y? sabit bir dereceye ayarlayarak içeride koku olu?mas?n? engelliyor. Ayr?ca daha az enerji harcayacak, cebinizin de dostu olur.

Bi Yorum Bırakın