Bütçeyi neden aştığınızı hiç düşündünüz mü?

Bütçeyi a?mak : Evinizi yenilerken iyi bir planlama yapsan?z bile ters giden bir bütçeyle kar??la?abilirsiniz.

Kontrolden ç?kan bir dekorasyon bütçesinin sebeplerini s?ralad?k..

Bütçeyi a?mak

1. Kendine hakim olamama Muhtemelen, bütçenizi a?man?z?n en büyük sebebi budur. Sipari? esnas?nda bütçeyi a?mad?ysan?z projenin tamam?nda da a?mamal?s?n?z. Bütçeniz yoksa vazgeçmeyi bilin ve istedi?iniz düzenlemeyi bütçenize uygun hale dönü?türmeye çal???n.

2. ??e ba?lad?ktan sonra de?i?iklikler yapmak Bütçenizi a?man?z?n en önemli ikinci sebebi… Örne?in ankastrelerde sonradan yapaca??n?z bir de?i?iklik bütçenizi sarsabilir. E?er daha ucuza mal olmayacaksa, orijinal plan?n?za sad?k kal?n. Kendi kendinize tekrar edin: “Kendi plan?m iyi, çok çok iyi. De?i?iklik yapmama gerek yok.”

3. Beklenmeyen sürprizler Sürprizler ço?unlukla e?lenceli de?ildir ama hayat?n bir parças?d?r. ?leride olu?abilecek problemleri engellemek için, projenizi tekrar gözden geçirmenize sebep olsa bile, buldu?unuz hatalar? düzeltmelisiniz. Kabaran parkeler ya da tahta kurular? size ekstra masraf olmas?n istiyorsan?z önceden önlem almal?s?n?z.

4. Üretici hatalar? Maalesef üreticiler ve marketler de hata yapabiliyor. Konuyla ilgili çözüm üreten firmalarla i? yapmaya çal???n. Mümkünse Tüketici Haklar? Mahkemeleri’ne ba?vurun. Fakat bazen tek çözüm, sözle?menizi iptal etmeniz olabilir.

5. ??çilik Elektrikçiler, boyac?lar, marangozlar ve tesisatç?lar projenizde birlikte çal??aca??n?z insanlar. Onlarla bir problem ya?amamak için her ?eyi anla?ma esnas?nda yaz?n.

6. Malzeme veya i?çili?in öngörülenden fazla tutmas? Sizin planlar?n?z d???nda geli?meler olabilir. Örne?in daha önce kulland???n?z bir ah?ap malzemenin fiyat? daha sonra artabilir. Bu nedenle bütçenizi bu gibi ani de?i?imlere kar?? biraz esnek tutmal? ya da fiyat? daha uygun ba?ka alternatiflere yönelmelisiniz.

7. Plans?z ba?lamak Birçok a??r? hevesli ev sahibi, hiç bir bilgisi olmadan dekorasyon i?ine ba?layabiliyor. Ancak sonras?n? dü?ünmeden bir duvar? ya da ?ömineyi y?kt?rd?klar?nda pi?man oluyorlar. Bir i?e giri?meden önce plan yap?n ve uygun ad?mlar? takip edin.

Bütçenizi a?arsan?z, birkaç seçene?iniz var:

  • Projenizi beklemeye al?n. Daha çok para biriktirmeyi veya fiyatlar?n dü?mesini bekleyin. Belirli malzemelerin ve araç gerecin fiyatlar?n?n dü?tü?ü belirli dönemler olabilir. Bekleyin.
  • Projenizi bölümlere ay?r?n. Her zaman hepsinin bir anda olmas? gerekmez. Örne?in duvarlar?n?z? boyay?n, yatak örtülerinizi öteki ay sipari? edin.
  • Plan?n?z? gözden geçirin. Belki sadece parke zeminleri de?i?tirmek yetebilir ya da yeni bir kanepeye gerçekten ihtiyac?n?z olmayabilir.
  • Kendiniz yap?n. Küçük bir ara?t?rmayla, boncuklu avizenizi almak yerine kendiniz yapabilirsiniz veya ?ifoniyerinizi kendiniz cilalayabilirsiniz.
  • ?kame etmeyi deneyin. Bundan bir y?l sonra, yerdeki kilimin, severek ald???n?z pahal? olan orijinali oldu?unu fark etmeyebilirsiniz. Sat?n almay? dü?ündü?ünüz e?yalar? reprodüksiyonlar?n?, kopyalar?n? veya benzerlerini ara?t?r?n.

Bi Yorum Bırakın