Burçlara göre yatak odası dekorasyonu fikirleri

Hiç kimse sizi evinizi burcunuza göre dö?emeniz gerekti?ini söyledi mi?

Bknz: Yatak Odalar?

koc-burcu-yatak-odasiKoç

K?rm?z? renk ve tonlar? Koç burcunu çeker. Tezatlar? seviyorsunuz; bu yüzden evinizde eski e?yalar?n yan?nda yenilerini bulmak mümkün. Deri dö?emeler ve sportif aksesuarlar Koç insan?n?n vazgeçemedi?i nesnelerdir. Ah?ap e?yalara merakl?d?rlar. Kuma?larda ise basit desenlere ve bir rengin tonlar?na önem verirler.Yatak odalar? onlar için rahat olmal?d?r. ?çine k?vr?labilecek s?cak bir koltuk ve yerde rahatlayabilecekleri en büyük boy yast?klar, tam Koçlara göre. En ideal yerleri ise ?ömine önüdür. Bknz: Ev dekorasyonu

boga-burcuBo?a

Burcunuzun toprak elementi olmas?ndan dolay? Bo?alar yumu?ak renkli mobilyalar? tercih edecektir. Krem veya uçuk mavi tonlarda imal edilmi? dö?emeleri olan mobilyalar onlar için idealdir. Bak?r, pirinç ve bronz a??rl?kl? e?yalar, çe?itli türdeki ?ömineler,Bo?a burcunun güzelliklere ve lükse olan dü?künlü?ünün belirtisidir. Ait oldu?unuz yeri size hat?rlatan birçok bitki ve ye?illik içinde rahat bir yemek yemekten asla vazgeçmezsiniz. Dö?emelik kumalarda ise,düz zemine yerle?tirilmi?, özellikle de çiçek ve yaprak desenlerinden ho?lan?rlar. ?ç mekânda tercihiniz ah?ap. Yerler mutlaka parke olmal?, çünkü bu size a?ac? hat?rlat?yor. Ayr?ca temizlik sizi fazla yormamal?. Dolaplar evinize a??r bir hava vermeli; eskitilmi? ah?ap tam size göre.

Lüks, geleneksel ve sade bir yer isterler. Taze çiçeklere para yat?r?rlar. Toprak tonlar?, gülkurusu ve pembeleri severler.

ikizler-burcu-yatak-odasi?kizler

?kizler insan?n?n evi ayd?nl?k ve havadar olmal?. Oturdu?unuz mekân?n ferah ve kullan?lan renklerin birbirine uyumlu olmas?na çok dikkat ediyorsunuz. Kendisini en iyi gri ve kar???k renkli dö?emeler aras?nda ifade edebilir. Ama do?all??? sevdi?i için aç?k mavi, yada sar? renkle uyumlu olacakt?r. Evini ve özellikle elektroni?e olan merak?ndan dolay? modern e?yalara ve elektronik cihazlara evinde fazlaca yer verir. Gösteri?e bay?l?r. Ruhunuzdaki hareketlilik ev düzeninize de yans?yor, her birkaç ayda mutlaka evinizin seklini de?i?tiriyor, her ?eyi eskisinden daha görünür yap?yorsunuz. Büyük, geni? pencereler odan?za çok ???k getirir ve böylece mekân daha geni? gözükür. Geni? ve büyük alanlar? sevdi?inizden, kesinlikle fazla mobilyaya tahammülünüz yok. Evinizde çok fazla süs e?yas? bulundurmazs?n?z. Duvar renkleri ya beyaz ya da bej tonlar?nda olmal?. Çift yönlü kullan?labilen objeler ararlar. Son teknoloji elektronik ayg?tlar?n? sergileyebilecekleri bir e?lence kö?esi olmazsa olmazlar?d?r. Aç?k sar? tonlar?, ye?iller ve maviler sevdikleri renklerdir.

yengec-burcu-yatak-odasiYengeç

Yengeçler evinde ruhunu dinlendirmek ister. Bunun Burçlar ku?a??nda evine en merakl? burçtur. O kararl? ve yarat?c?d?r. Karma??k ?eyleri hiç sevmezler. Beyaz,gümü? ve violet renkli mobilyalar onlar için idealdir. Mobilyalar?n tarz? yumu?ak ve zarif olmal?. Her zaman bir sürü rahat yere ihtiyaçlar? vard?r. Duvarlardan birini, aile resimlerinden olu?an bir galeri yapmak için ay?r?rlar. Yatak odalar?na; üzerine titreyecekleri bitkiler, rahatlataca?? bir sese sahip bir f?skiye ve deniz kokan mumlar koyarlar. Beyaz, inci ve sar? onlar?n renkleridir.

aslanAslan

Heybetli ve üsluplu bir tarz?n?z var. Bu yüzden tarz?n?z? ya?atabilecek büyük ve gösteri?li bir mekâna ihtiyac?n?z var. Sar?n?n tüm tonlar?ndaki mobilyalar onlar? çeker. Alt?n aksesuarlar, 14.Louis stili koltuklar kendini ihti?am içinde gerçek bir kral gibi hissedece?inden Aslan için idealdir. Bu mekân?n rahat olmas? gerekmez, ??k ve pahal? görünmesi çok önemli. En zarif aksesuarlar, pahal? kuma? veya hal?lar, de?erli bir vazo, pahal? sofra tak?mlar?, k?sacas? ihti?am dü?künlü?ünüzü dile getiren her ?eyin hayat?n?zda büyük bir yeri vard?r. ??k ayd?nlatmalarla dolu çarp?c? ve zarif bir dizayn anlay??lar? vard?r. En sevdikleri odalar? mumlar, saten yast?klar ve aynalarla doldururlar. Duvarlar?n?, kendilerini yans?tan turuncu veya sar?ya boyat?rlar. Kendilerini seyredecekleri büyük ve yald?zl? bir ayna koymay? ihmal etmezler. Turuncular, sar?lar, k?rm?zlar, morlar, alt?n renkleri aslanlar?n vazgeçilmezleri aras?ndad?r.

basak-burcu-yatak-odasiBa?ak

Evinizi yerle?tirme konusunda da, tasarruflu ve sade olmay? tercih ediyorsunuz. Orta tonlardaki gri renklerden olumu dö?emeler, dü?ük ayarl? alt?n ve gümü? aksesuarlar tam onlara göredir. Ayr?nt?ya fazla önem verdi?i için bol rafl? dolaplar, dantelli örtüler onlar için idealdir. En çok sevdi?iniz ev tarz?: oturdu?unuz mekânda her ?ey köklü, mant?kl?, temiz ve düzenli bir etki b?rakmal?. Eski parçalar, hafif ah?ap ve cam objelerden de ho?lan?rlar. Sand?klar? çok severler. Tüm ciltli kitaplar?n? ve hobilerini organize edebilecekleri kitapl?klar seçerler. Aç?k mavi, krem, bej ve beyaz onlar?n favori renkleridir.

terazi-burcu-yatak-odasiTerazi

Sakin ve dengeli havan?z ev düzeninize de yans?yor. Uçuk ye?il, mavi ve sar?n?n tonlar?ndan dö?enmi? mobilyalar onlar? çeker. Bak?r ve kur?undan yap?lm?? aksesuarlar onlar?n dekorasyona dü?künlüklerinin göstergesidir. Yuvan?z her aç?dan yumu?ak ve rahat dö?enmi?tir. Esteti?e olan ince ruhunuz sayesinde hangi e?yan?n hangi bölüme ya da köseye uygun oldu?unu çok iyi biliyorsunuz. Uzun ve, alçak ve rahat koltuklar vazgeçemedikleri mobilyalardand?r. Renk seçiminde bir de pastel renklere çok önem verirler. Antika sandalyeler veya al???lmad?k cam ?ekilleri (vazo, kâse) gibi de?erli e?yalara çok dü?künsünüz. Rahat bir oturma grubu, lo? ???k, saten ve mumlar al?rlar.

akrep-burcu-yatak-odasiAkrep

Ev sekliniz al???lm???n d???nda, ancak büyüleyici bir tarz sergilemektedir. K?rm?z? ve k?rm?z?n?n tüm tonlar?ndan meydana gelen dö?emeler akrep burcu insan?n? çeker. Demirden ve çelikten yap?lm?? aksesuarlar k?rm?z?y? en iyi tamamlayan metallerdir. Karamsar tablolar? da eksik etmez. Acayip ve eksantrik olan her ?ey sizi çekiyor. Egzotizme olan tutkunuz sayesinde evinizin tüm bölümlerine gizemin büyüsünü da??tmay? becerebiliyorsunuz. Cinselli?i en güçlü burç oldu?undan akrebin Yatak Odas?n?n dekorasyonu da fazlas?yla alakadar eder. K?rm?z? rengin buradaki önemi de büyüktür. Saten ve ipek kuma?lar? tercih ediyorsunuz. Koyu renkli perdeler ve egzotik bitkiler, onlara en uygun aksesuvarlard?r. Brokar ve kadife gibi ?ehvet uyand?ran kuma?lar tam onlara göre… K?rm?z?, bordo ve siyah renkleri vazgeçilmezleridir.

yay-burcu-yatak-odasiYay

Sizin ev dö?eme stiliniz: gerçek ve pahal?. Farkl? olmay? seviyorsunuz. En de?erli parke, mermer kapl? odalar ve zarif koltuk dö?emeleri sizin ev stilinizi yans?t?yor. Morumsu renkler ve violet renginden dö?enmi? mobilyalar Yay insan?n? çok etkiler. Mat metallerden olu?an aksesuarlar ise onun do?all???na olan dü?künlü?ünün bir göstergesidir. Yay insani, gelenekçili?inizi modernize ile tamaml?yorsunuz. En son model televizyon, DVD veya teknolojik ileti?im araçlar? elinizin alt?ndan kesinlikle eksik olmamal?. En sevdikleri odalarda mumlar, dini semboller ve haritalar bulunur. Kocaman, yumu?ak yast?klara para harcarlar. Mor veya turkuaz gibi gökku?a??n?n her tonunu severler. Bknz : Feminen dekorasyon

oglak-burcu-yatak-odasi

O?lak

Ev dö?eme tarz?n?z kesinlikle uyumlu olmal?. O?laklar koyu kur?uni,nefti ve koyu kahverengi dö?emeli mobilyalar? severler. Evini seven o?lak insan? klasik modellerden aksesuarlar, antika e?yalar ile evini doldurmaya çal???r. Antikaya özel bir merak? vard?r. Evinde kullanaca?? aksesuarlar da klasik saatler, kum saati gibi de?i?ik aksesuarlar olacakt?r. Pratik, sade ve muhafazakâr dü?ünce yap?s?na sahip oldu?unuzdan, modern mobilya, sentetik kuma?lardan ve a??r? ?ekillerden uzak duruyorsunuz. Evinizde tarih ve kültür kokmal?. A??r eskitilmi? ah?aptan dolaplar, hatta edebi klasiklerin bulundu?u bir kütüphane tam sizin zevkinize göre. Ta?, ah?ap ve deri gibi do?al maddeleri seviyorsunuz. Her ?ey sa?lam, dayan?kl?, ahenkli ve düz (hareketsiz) olmal?. En önemlisi ise bu unsurlar tüm ya?am?n?z boyunca sizinle birilikte olmal?. Siyah, gri, kahverengi, orman ye?ili gibi koyu toprak tonlar?n? severler.

kova-burcu-yatak-odasiKova

Asi ki?iliklerini yans?tan ultra modern ve elektronik e?yalarla bezeli mekânlar tam onlara göredir. Gece mavisi ve bazen bat?c? mavi tonlardaki dö?emelerden çok etkilenir. Uzay görünümlü aksesuarlar onlar?n bilime ve bilim kurguya olan ilgilerinin göstergesidir. Sürrealist mobilya ve biblolar süse dü?künlü?ünü, elektronik ayg?tlar ise rahata olan dü?künlü?ünü gösterir. Tüm bu ç?lg?n mobilya ve donan?m?n, bir uzay üssünü hat?rlatan eflatun ve metalik tonlamalardaki duvarlarla çevrili olmas?n? isterler. Gümü?, metalik renkler, maviler ve kot rengi favorileridir.

balik-burcu-yatak-odasiBal?k

Hayal gücüne dayal? bir mekan isterler. Bal?k burcu insan?n? violet ve aç?k mavi tonlardaki dö?emeler çok etkiler. Kendisini daha huzurlu ve daha mutlu hissetmesini sa?layacak olan romantik posterler ve e?yalar onun ki?ili?inin en güzel göstergeleridir. Hem gelenekseldir, hem de radikal olmay? ba?ar?r. Deniz temal? objeleri çok severler. Yataklar? ise her zaman yumu?ak, rahat ve dinlendirici olmal?d?r. Su ye?ili ve mavisi, beyaza kaçan solgun sar? renklerini severler.

 

1 Yorum

  • yatak odası
    Temmuz 13, 2012 10:15 am

    Çok ilginç bir tespit yapmışsınız tebrik ederim.

Bi Yorum Bırakın