Bebek odası takımlarına 2017 dokunuşu!

Bebek odas? tak?mlar?; Yeni y?la h?zl? bir giri? yapan dekorasyon tasar?mc?lar?, 2012 y?l?nda bebekleri de unutmuyor ve yeni trendler ile ailelerin farkl? tasar?mlarla yeni aile bireyine ho? geldin demesini sa?l?yor.

Hal? seçimlerinin de modern teknoloji sayesinde anti bakteriyel ürünlerinden tercih edildi?i yeni sezon bebek odas? tak?mlar?nda, mümkün oldu?unca duvardan duvara hal?lardan kaç?n?l?yor. Bknz : Bebek Be?ikleri

bebek-karyolasi-korkuluklu

Duvar renkleri kadar kullan?lan boyalar?n da dikkatli seçildi?i yeni sezon bebek odas? tasar?mlar?nda, yeni teknoloji ürünü olan yumu?ak dokulu boyalar tercih ediliyor. Duvar?n üzerini tamamen örtmeyen bu boyalar, duvar?n hava alabilmesini sa?lad???ndan bebek için çok daha sa?l?kl? bir ortam sa?l?yor.

Ayr?ca su bazl? boyalar?n kolay silinebilme özelli?i nedeniyle tercih sebebi olmas?, bebe?in büyüyerek yaramaz bir çocuk haline geldi?inde duvarlara yapt??? resimlerin kolayca silinebilmesine imkan tan?yor. Hem koltuk hem de sand?k olan modern mobilyalar?n da kullan?ld??? bebek odas? tak?mlar?nda, ayr?ca bol bol da saklama ünitelerine yer veriliyor. H?zl? büyüme süreci içerisinde her geçen gün daha da fazla e?yaya ihtiyac? olan bebekler, tüm e?yalar? oda içerisinde ak?lc? tasar?mlarla muhafaza edilebiliyor.

Bu tür kaplama hal?lar?n alt?n?n silinmesi imkans?z oldu?u için zamanla zeminde biriken bakteri ve virüsler bebe?in sa?l??? için olumsuz bir unsur olu?turabiliyor. Annelerin özellikle emzirme süresi boyunca rahat etmesini sa?lamak ad?na, bu y?l?n bebek odas? modellerinin ço?unda sallanan sandalyeler kullan?l?yor. Böylece emzirme s?ras?nda hem anneler biraz dahi olsa dinlenebilme imkan? buluyor hem de bebekler annelerinin kollar?nda son derece keyifli bir ?ekilde sütün tad?n? ç?kart?yor. bebek-odasi-takimlari

Bebek karyolalar?nda bu sezon korkuluklar son derece farkl? ?ekillerde kullan?l?yor ve sivri hatl? modellerden vazgeçiliyor. Bebek güvenli?i aç?s?ndan da tavsiye edilmeyen sivri uçlu korkuluklar, k?sa süre içerisinde hareketlenecek miniklerin daha güvenli bir ortamda yatmas?n? sa?l?yor.

Yuvarlak hatlara sahip korkuluklar ayr?ca modüler yap?lar? ile yükseklik ayar?na da sahip. Böylece bebe?in h?zl? geli?im süreci ile k?sa kalan korkuluklar yüzünden karyolan?n de?i?tirilmesine gerek kalm?yor ve korkuluklar çok daha uzun süre boyunca bebe?in yataktan dü?mesini engelleyebiliyor. bebek-odasi-ve-anne

Karyolalardan yatak seçimlerine, duvar renklerinden mobilya seçimlerine, yeni teknoloji çok i?levli ürünlerden hal? seçimlerine kadar birçok yeni trendin belirlendi?i bebek odas? tak?mlar? yeti?kinlerin dahi böyle odalara sahip olmay? istemesine yol açabilir. bebe-odasi-sandikli

Bebek tak?mlar?nda göze çarpan detaylar aras?nda annelerin de dü?ünülmesi ve bebek bak?m?n? kolayla?t?rmak için geni? hareket alanlar? sa?lanmas?. Ayr?ca bebek odas? tak?mlar?nda ön planda yer alan güvenli e?yalar, bebeklerin güvenli bir ortamda büyümesinin rahatl???n? hissettiriyor.

Bi Yorum Bırakın