Banyo ve tuvalet dekorasyonu fikirleri

Banyolar, evin en çok kullan?lan bölümlerinin ba??nda gelir. Ancak dekorasyon konusunda oldukça ihmal edilir.

Dekorasyonda en önemli a?aman?n, evin di?er odalar?nda duvar rengi seçimi oldu?unu dü?ünürsek, banyo dekorasyonunda da durum benzerdir. Banyolar da dekorasyonun en temel a?amas? fayans yani duvar kaplama ürünü seçimidir. Günümüzde binlerce çe?it duvar ürünü seçene?i bulunmaktad?r. Banyo duvar?na fayans ve benzeri bir ürün seçerken, mekân?n sürekli nemli veya ?slak oldu?u göz önünde bulundurularak buna uygun malzemelerden üretilmi? ürünler tercih edilmelidir. Ayr?ca yer dö?emesi seçiminde de kaygan olmayan ürünler seçilerek ev kazalar?n?n da önüne geçilebilir.

Daha Fazla Aksesuar ?çin T?klay?n?z…

Banyonuzun ayd?nl?k olmas? çok önemli

Banyo modelleri genellikle evlerin karanl?k kö?elerinde bulundu?u için banyoyu ferah ve daha ayd?nl?k göstermek birinci amaç olmal?d?r. Bu nedenle duvarda kullan?lacak fayans ya da benzeri maddeleri aç?k renkte tercih etmek, banyonun daha geni? görünmesine yard?mc? olacakt?r.

Banyonun temel malzemeleri küvet, klozet, lavabodur. Bu malzemelerde de yine beyaz, krem rengi gibi aç?k renkler kullan?lmal?d?r. Banyo tasar?m?nda küvetin yerle?imi oldukça önemlidir. Küveti banyonun en uç kö?elerine yerle?tirmek, o k?s?mlardaki ölü alanlar? de?erlendirmek için ak?ll?ca bir fikir olabilir. Lavabo ve klozeti ise yan duvarlara yak?n koymak, banyonun i?levselli?ini de art?rmaktad?r. E?er banyoya çama??r makinesi konmak isteniyorsa, bu mümkün oldu?unca kap?n?n arkas?na ya da banyo dolab?n?n alt?na saklanarak alan?n daralmas? engellenebilir.

Temel banyo malzemelerini aç?k renkte tercih edip uygun ?ekilde yerle?tirdikten sonra, s?ra dekorasyonu tamamlayan aksesuarlara geldi?inde burada ki?isel zevkler ön plana ç?kmaktad?r. Aç?k renk seçilen küvet, lavabo, klozet ve fayanslardan sonra, iste?e ba?l? olarak klasik, modern, do?al ya da renkli bir banyo dekorasyonu yap?labilir.

  • Banyolar?n?z? ufak de?i?iklikler yaparak ba?tan yarat?n. Küçük aksesuarlarla i?e ba?lay?n. Eski parfüm ?i?eleri banyonuzun güzel kokmas?n? sa?lar, hem de ??k bir hava verir. Kavanozlar? sabunlar?n?z?, banyo tuzlar?n? vs. koymak için kullanabilirsiniz. Küçük çiçekler ve kurdelelerle süslemeyi unutmay?n.
  • Küçük sehpalar? Banyo Banyo dekorasyonunuz da kullanabilirsiniz. Tepsiler de, içlerine koyaca??n?z parfümleriniz, kremleriniz, sabunlar?n?z için ??k bir sunum sa?layacakt?r.
  • Duvarlara banyonuzun temas?na uygun tablolar as?n. Deniz kabuklar?, yelkenliler, çiçek motifleri.
  • Banyo dekorasyonunda sepetler çok ??k duruyor. Sepetlerinizin içine banyonuzun renklerine uygun k?l?flar dikebilirsiniz.
  • Lavabonun alt?n? banyonuzun renklerine uygun bir perde ile kapatabilirsiniz. Böylece hem ??k bir görünüm kazan?r, hem de lavobonuzun alt?n? e?yalar?n?z? koymak için kullanabilirsiniz.
  • Çiçekleri mutlaka dekorasyonunuza ekleyin. Rengarenk çiçekler banyoda içinizi açacakt?r.
  • Banyonuza küçük dolaplar yerle?tirin. Böylece banyoda daha s?cak bir hava yaratm?? olursunuz, ayn? zamanda havlular, kremler, sabunlar için de ??k bir dolap olmu? olur.
  • Özellikle misafir tuvaletinde raflardan faydalanabilirsiniz. Misafirleriniz temiz havlulara daha kolay ula?abilir, siz de banyonuza ayr? bir ??kl?k katm?? olursunuz. Lüx banyo modelleri

 

Bi Yorum Bırakın