7/24 ÇİKOLATA GÖNDER

Nice insanlar kurduklar? hayalleri gerçekle?tiremeden bu dünyadan göçüp gitmi?lerdir. Yar?na ç?kaca??n? bilmeyen bir insan, küçücük problemleri büyütür.

Nice insanlar kurduklar? hayalleri gerçekle?tiremeden bu dünyadan göçüp gitmi?lerdir. Yar?na ç?kaca??n? bilmeyen bir insan, küçücük problemleri büyütür. Farkl? beklentilere girer. Herkesin kendi çevresinde, kendisi odakl? ya?amalar?n? bekler. Oysa ki, her insan do?rusu ve yanl??? ile ya?am?n? sürdürür. En iyi ki?inin bile bir sürü kusuru bulunabilir. Yeter ki kusurlar?n? ara?t?rmaya kalk?n. Her?eyi bir kenara b?rak?p, ?nsanlar sevdikleri ile hediyele?melidirler. Çünkü,hediyele?me sevdi?imizi göstermenin en iyi yoludur. O zaman sevdiklerinize en anlaml? hediyelerden birisi olan hediyelik çikolata göndermek istemez misiniz?

Nas?l gönderece?ini bilmiyor musun? Hemen ben söyleyeyim. ?nternet ba?lant?s? özelli?i olan her türlü cihazdan hemen www.cikolatamarketi.com  sitesine giriyorsun. Burada yüzlerce çe?it çikolata var. ?stedi?ini seçiyorsun ve sipari?ini veriyorsun. Hiç merak etme çikolatan ertesi gün sevdi?inin elinde olacakt?r.Hadi en sevdi?in, sevdi?ini göstermek istedi?in bir ki?iye geç kalmadan hediye çikolata gönder.

Sadece sevgiliniz demiyorum. Sevdi?iniz diyorum dikkat edin. Kimine göre babad?r. Kimine göre annedir. Kimine göre e?tir. Kimine göre de arkada?t?r. ?nsan oluna ya da k?z?na bile bir çikolata gönderebilir.

Bir ?ey yapmadan önce kendinizi kar??n?zdakinin yerine koyabilirsiniz. Mesela e?inizin i?yerine bir hediyelik çikolata gönderseniz ve e?iniz de böyle bir sürprizi arkada?lar? ile payla?sa. Çal??ma arkada?lar?na sizin gönderdi?inizi söyleyerek çikolatay? ikram etse, ne kadar mutlu olur hiç dü?ündünüz mü?

 

E?iniz ya da bir sevdi?iniz size birisi böyle bir ?ey yapsayd? ömrünüz boyunca o an? unutur muydunuz? Ben olsam unutmazd?m. Hatta çok da mutlu olurdum. Çok iyi de bir örnek olurdum. Olumsuz dü?ünen olur muydu bilmiyorum.

Do?ru olan bir ?ey var ki o da insanlar?n kalbine ula?man?n en etkili yolu olan hediyedir. Öyleyse haydi sen de hemen sevdi?ine çikolata gönder.Size tavsiye etti?imiz, güvenilir oldu?unu söyledi?imiz bu Çikolata Marketi, y?llard?r çikolata sektöründe hizmet veren, bunu da en iyi ?ekilde yerine getiren bir firmad?r. Alternatif çok fazla. Mutlaka sizin de be?endi?iniz çikolatalar? bulabilirsiniz.Her gün yüzlerce çe?it çikolata üretimi yap?lmaktad?r. Her türlü çe?it çikolata üretilmektedir.

Bi Yorum Bırakın